Canal denúncies

Mitjançant aquest canal es permet a qualsevol persona comunicar les conductes irregulars en qualsevol de les empreses que formen part de Lireba.

Per a això, l'empresa mantindrà una adreça de correu electrònic (canaldenuncias@grupoclece.com) i una adreça postal (Canal de denúncies, Lireba S.L., Edifici Son Valentí Camí de Jesús, 8, 1ª Planta 07011 Palma, Illes Balears) a través de les quals es podran comunicar incompliments o resoldre dubtes relacionats amb els "Principis Ètics" definits per la Direcció.

Els requisits que han de complir les denúncies per ser tramitades són els següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms)
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat
  • Arguments o proves veraces i precises que suportin la denúncia

Els fets denunciats es reben pel Comitè de Seguiment. Aquest estudiarà les denúncies i adoptarà les mesures necessàries, garantint en tot moment l'estricta confidencialitat i anonimat del denunciant.