Compromís social

Lireba, entén el seu compromís amb la societat i l’entorn no com un deure de la companyia o una estratègia dissenyada de responsabilitat social, sinó com alguna cosa inherent al seu origen, la seva organització i desenvolupament. A partir d’aquí la companyia estructura el seu compromís en dos nivells d’actuació: el medi ambient i les persones. Ambdós espais d’actuació estan íntimament vinculats a la naturalesa de la companyia, basant-se en el sentit comú i la sostenibilitat del seu negoci.

Compromís d'integració

Participem activament amb Entitats del Tercer Sector, Serveis Municipals i Entitats de caire privat que possibiliten, en coordinació amb els nostres propòsits d’Inserció, la Gestió de la Diversitat de la nostra plantilla.

8,6%
Treballadors amb discapacitat
91%
Dones en plantilla

Nivells d'actuació

Compromís amb l'entorn

Les actuacions de Lireba es dirigeixen a la reducció del consum energètic tant propi com dels seus clients, ajudant a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, i sensibilitzar a la societat sobre diferents aspectes mediambientals a través de campanyes dirigides a tercers, amb l’objectiu de fer un consum responsable.

Compromís amb les persones

L’objectiu és promoure el manteniment de l’ocupació així com fomentar la igualtat d’oportunitats a través de la integració de persones amb dificultats d’accés a la feina. Tenim una plantilla de 450 persones de les que el 3,6% són amb discapacitat i el 2,6% procedeixen d’altres col·lectius en risc d’exclusió social.